| | | AAA
Przedszkole Miejskie Nr 5 "Tęczowa Dolina"
Prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi funkcjonowania przedszkola w czasie pandemii w zakładce COVID-19::UWAGA: adres e-mail naszego przedszkola: pm5mm@superszkolna.pl; p5m@op.pl

O nas

Koncepcja pedagogiczna Przedszkola Miejskiego Nr 5 „Tęczowa Dolina”

w Mińsku Mazowieckim

 

           „W wychowaniu chodzi o to,

         Ażeby człowiek stawał się

         Coraz bardziej człowiekiem(….)

         Umiał być coraz bardziej nie tylko z drugim,

         Ale i dla drugich….”

 

                                            Jan Paweł II ( 1980)

 

 

        Naszym największym dobrem jest dobro dziecka - przygotowujemy je do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami. Stwarzamy każdemu dziecku szansę rozwoju na miarę jego możliwości.  Pragniemy  w  każdym dziecku rozbudzać  ciekawość  świata i ludzi,  spostrzegawczość i wrażliwość. Chcemy wychować dziecko z bogatą wyobraźnią twórczą, zdolne do spontanicznej ekspresji własnych uczuć i myśli, otwarte na pomysły i inspiracje płynące od innych osób oraz gotowe szukać nowych, lepszych i oryginalnych rozwiązań.

 

Robimy wszystko, aby nasze przedszkole było otwarte na oczekiwania i potrzeby dzieci i rodziców.

 

       Staramy się zapewnić każdemu dziecku wszechstronny rozwój, bez nacisków i przymusu, poprzez rozbudzanie jego ciekawości i zaspokajania jego naturalnej potrzeby poznawania otaczającego świata.

 

Nasz priorytet:

       Wychowanie samodzielnego, aktywnego, kreatywnie myślącego i otwartego na kontakty z otoczeniem, uznającego i kierującego się w życiu wartościami ponadczasowymi absolwenta przedszkola, który potrafi współdziałać z innymi.

 

        W tym celu:

● tworzymy warunki do rozwijania aktywności twórczej dzieci w różnych formach działalności,

● wspieramy samodzielne działania dziecka ze szczególnym uwzględnieniem działań twórczych,

● stymulujemy rozwój ekspresji twórczej dzieci w różnych obszarach edukacyjnych,

● rozwijamy umiejętności wyrażania siebie w różnych formach ekspresji,

● aktywizujemy sfery wyobraźni i fantazji,

● stymulujemy kreatywne postawy,

● pomagamy w budowaniu pozytywnego obrazu własnego „ja”,

● wspieramy wrażliwość emocjonalną i świadomość moralną

● rozwijamy pozytywne cechy charakteru

 

        Mocne strony naszego przedszkola:

  • Zapewniamy ciągły rozwój i doskonalimy jakość pracy
  • Kształtujemy pozytywny wizerunek placówki w środowisku
  • Posiadamy atrakcyjną ofertę edukacyjną
  • Proponujemy szeroki wachlarz imprez i uroczystości
  • Bierzemy udział w konkursach, przeglądach, festiwalach
  • Preferujemy wysoki poziom pracy dydaktyczno- wychowawczej
  • W naszym przedszkola panuje miła atmosfera i przyjazny klimat
  • Nasi nauczyciele posiadają wysokie kwalifikacje i ustawicznie doskonalą swoje umiejętności
  • Współpracujemy ze środowiskiem lokalnym, organizacjami kulturalno- oświatowymi i społecznymi
  • Nasze przedszkole cieszy się powodzeniem i dobrą opinią w środowisku, rodzice chętnie przyprowadzają do nas swoje dzieci.

 

        Przywiązujemy dużą uwagę do współpracy z rodzicami, gdyż:

Przedszkole to instytucja wspierająca i wspomagająca rodziców lub opiekunów w wychowaniu ich dzieci, to pierwsze ogniwo edukacji wzajemnego współżycia w grupie rówieśniczej, to nauka relacji, zasad, ról, jakie pełnią poszczególni członkowie małej społeczności.

Kontakt dziecka z otoczeniem społecznym wyzwala w nim chęć do naśladownictwa i identyfikacji zachowań. Ważne zatem staje się aby dziecko potrafiło odróżnić dobro od zła. Jasno określone normy postępowania, jednolite w domu i w przedszkolu oraz konsekwencja w ich respektowaniu wniosą w życie grupy ład, porządek, spokój, poczucie bezpieczeństwa, a jednocześnie dadzą dziecku swobodę działania.

Właściwie zorganizowana współpraca z rodzicami- to jeden z istotnych czynników osiągania przez przedszkole dobrych wyników w pracy wychowawczej.

 

        Wszyscy nauczyciele pracujący w naszym przedszkolu traktują dzieci podmiotowo, a rodzice to partnerzy w dyskusji i podejmowanych krokach, mających zawsze na celu dobro dziecka.
Stosują na co dzień „ Kodeks etyczny nauczyciela Przedszkola” który określa ich relacje z dziećmi, rodzicami i innymi nauczycielami.


godło

Nasze przedszkole

Grupy przedszkolne

0

Imieniny:
Pawła i Tomasza

0

Kalendarz